Para la versión en español, desplácese hacia abajo.

Để đọc tiếng Việt, kéo xuống.

The Elevate [Math] Team would like to thank you for supporting your students in jumpstarting their math success for the new 2020 school year!  Your commitment and dedication to your student’s education will impact their future success and we strive to support as well. 

The Elevate [Math] Team is very committed to your students and helping all students to be college and career ready.  Students who receive Elevate [Math] continuously have shown to maintain their success in mathematics. Therefore, your student will be one of the first to be invited back next spring for the Summer of 2020.  

We would like to know your opinion on how the program went. Please take our survey so we can make the program better next year by clicking here

We look forward to having your child in Elevate [Math] next summer! 

Best regards and thank you again,

Elevate [Math] Team

Elevate Every Summer!

 

Un Agradecimiento a las Familias from Elevate [Math]

¡El equipo de Elevate [Math] quisiera agradecerles a Usted por apoyar a los estudiantes en adelantar su éxito en las matemáticas para el año 2020! Su dedicación hacia la educación de su estudiante cambiará su futuro para el bien y esperamos poder apoyarlo igual.  

El equipo de Elevate [Math] se dedica a ayudar a todos los estudiantes para estar listos para la universidad y su carrera profesional. Los estudiantes que reciben Elevate [Math] demuestran su éxito continuamente en las matemáticas.  Así que su estudiante será uno de los primeros en recibir una invitación para el verano del 2020. 

Nos gustaría saber su opinión sobre el programa. Por favor tome nuestra encuesta para que podamos mejorar nuestro programa para el futuro. Haga click aquí.

Esperamos contar con la asistencia de su estudiante el próximo verano en Elevate [Math]. 

Saludos y gracias de nuevo,

Equipo Elevate [Math]

¡Elevate Cada Verano!

 

Cám ơn Gia đình từ chương trình Elevate [Math]

Đội ngũ chương trình Elevate [Math] xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã hỗ trợ cho học sinh trong việc tăng cường môn toán cho năm học 2020! Sự cố gắng và hỗ  trợ của quý vị dành cho giáo dục của con mình sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của chúng và chúng tôi mong sẽ luôn được chung tay với quý vị. 

Đội ngũ chương trình Elevate [Math] rất tận tâm với học sinh và luôn giúp các em chuẩn bị cho đại học và sự nghiệp tương lai. Học sinh đã học Elevate [Math] liên tục đạt thành tích cao trong môn toán. Vì vậy, học sinh của bạn sẽ là một trong những học sinh được mời quay lại chương trình vào mùa xuân năm sau cho chương trình hè 2020. 

Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị về chương trình vừa rồi. Xin vui lòng làm phần khảo sát giúp chúng tôi cải thiện chương trình năm sau tốt hơn bằng cách nhấn vào đây. 

Chúng tôi mong muốn sẽ gặp lại con của quý vị trong chương trình Elevate [Math] vào mùa hè tiếp theo! 

Trân trọng kính chào và cảm ơn bạn một lần nữa,

Đội ngũ Elevate [Math] 

Hãy luôn tiến bộ mỗi mùa hè!